13.02.2022 Tarihli Genel Kurul Tutanağı

20.01.2023 11:36

S.S AKSUYALIKENT KONUT YAPI KOOPERATİFİ

13.02.2022 TARİHLİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

 

            S.S. Aksu Yalıkent Konut Yapı Kooperatifinin 2021 hesap yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmak üzere 13.02.2022 tarihinde Pazar günü saat 10.30’da “Kundu Mahallesi Merkez Sokak No:746 AKSU / ANTALYA” adresinde Bakanlık Temsilcileri Şefik Adsız. ve  Alper Cebeci’nın  gözetiminde toplanıldı.

Genel Kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemelerde;

Genel Kurul Toplantısı ile ilgili ortaklara toplantı yeri ve gündemi içeren çağrı mektuplarının 07.01.2022 tarihinde 76 (YetmişAltı)  ortağa Aksu PTT Şubesinden taahhütlü olarak gönderildiği,64 (AtmişDört) ortağa 07.01.2022 tarihinde imza karşılığı tebliğ edildiği görülmüştür.

Yönetim Kurulunca, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 26. maddesindeki niteliklere ve ortaklar kayıt defterindeki kayıtlara uygunluğu onaylanarak hazırlanan ve ortakların imzasına sunulan Ortaklar Listesinde kayıtlı140 (YüzKırk) ortaktan 43 ortağın asaleten 32 ortağın vekâleten toplam 75 ortağın hazır bulunduğu gerekli çoğunluğun mevcut olduğu hazurun listesine vekâletlere ve toplantı ile ilgili diğer hususlara itirazın olmadığı görüldü. Temsilci genel kurula hitaben bilgi verdi ve toplantı yönetim kurulu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine başlanıldı. Pandemi kurallarına uyuldu.

 

GÜNDEM MADDELERİ   

  1. Madde :Açılış ve Yoklama yapıldı.
  2. Madde:Divan başkanlığına Hüseyin Ali Malan  katip üyeliğe Adem Soylu Önerildi.

.Öneri oylandı. Oybirliği ile seçilerek imza yetkisi verildi.

  1. Madde: Atatürk, Türk Büyükleri ve tüm şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.

4.    Madde :Divan Başkanlığınca Gündem genel kurula okudu, ilave madde olup olmadığı soruldu.

İlave Önerge olmadı.

      5.Madde Yönetim Kurulu ve Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir-Gider Tablosu ile denetim kurulu raporu okundu. Müzakereye açıldı.

Erdal Sicimciler söz aldı, Kur korumalı vadeli hesap hakkında eleştiriler yaptı. Yönetim kurulu soru ve eleştirileri ayrıntılı yanıtladı.

Ali Gamsızoğlu söz aldı, kooperatifin taşınmazlarının durumu ve aidatların son ödeme tarihi hakkında bilgi istedi. Yönetim kurulu soru ve eleştirileri ayrıntılı yanıtladı.

 

      6.MaddeYönetim Kurulu ve İhale Komisyonu Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir-Gider Tablosu ile denetim kurulu raporu Yönetimin ve denetim üyeleri oylamaya katılmadan ayrı ayrı genel kurulun oyuna sunuldu.

Oybirliği ile ibra ve kabul edilmiştir.

 

7      Madde:2021 yılı çalışma programı ve tahmini bütçe okundu. Müzakereye açıldı.

 

a-    12779 Ada 2 Parseldeki havuzun kuzey ve güney tarafında bulunan sığınaklar üzerine güneş enerjisi sistemleri kurularak elektrik elde edilmesinin görüşülüp, oylanması maddesine geçildi.

İrfan Çakır tarafından teknik danışmanlık alınması hakkında açıklama yapıldı.

Atilla Çınar tarafından;

12779 Ada 2 Parseldeki havuzun kuzey ve güney tarafında bulunan sığınaklar üzerine güneş enerjisi sistemleri kurularak elektrik elde edilmesi için; bir komisyon kurulmasını, kurulacak komisyonun günün şartlarına göre en uygun mal ve hizmet alımını gerçekleştirmek için keşif yaptırmalarını, yapılan keşfe istinaden doğru mal-ürün ve doğru fiyat araştırmaları yapılarak, yönetime bilgi verilmesini,

Antalya İli Aksu İlçesi Kundu Mahallesinde mülkiyeti kooperatifimize ait olan tüm gayrimenkullerimizin üzerinde; Yönetim Kurulu’nun uygun gördüğü veya tespit ettiği, gayrimenkullerin üzerine, kooperatifimiz içersinde bulunan tüm evlerde ve kooperatif ortak kullanım alanlarında kullanılacak elektrik için güneş enerjisi sistemlerinin 12779 Ada 2 Parsel’de bulunan havuzun her iki yanında bulunan sığınakları üzerine, diğer ada ve parsellerde kooperatif ortak alanlarında güneş enerjisi sistemleri kurulacağı alan ve yerlerin tespiti hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi;

Genel Kurul’u temsilen, Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı elektrik dağıtım faaliyeti gösteren tüm dağıtım şirketlerinde elektrik abonelik sözleşmelerini yapmaya, fesih etmeye, imzaya, abonelik ücretlerini yatırmaya, almaya, gerekli etütü ve kontrollerin yapılmasına, ayrıca ikili anlaşmaları yapmaya, gerekli onaylar için başvuru yapmaya ve yenilebilir Enerji Genel Müdürlüğü, CK Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. , Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve diğer tüm kamu kurum kuruluşları, il özel idareleri ve belediyeler nezdindeki her türlü resmi işlemlerimizi sonuna kadar takip etmeye, her türlü resmi yazıyı alıp vermeye, projelerimizi hazırlayıp tasdik ettirmeye, tasdik edilen projelerimizi talep ve almaya, teslim ve tesellüme, imzaya, ön ve geçici kabul işlemlerini yaptırmaya, tarafımızca imzalanması gerekli evrakları imzalamaya, beyan ve taahhütlerde bulunmaya, harç ve depozitolarını yatırmaya, gerekli işlemleri yaptırmaya, dilekçeler tanzim etmeye ve mercilere sunmaya, CK Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. ile sistem kullanım ve bağlantı anlaşmaları yapmaya ve imzalamaya, lisanssız üretimler için, güneş enerji santrali kurulumu ve tüm kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarında enerji faaliyetleri konusunda tüm başvuruları yapmaya ve izinleri almaya, imzaya ve bu yetkilerin tamamı veya bir kısmı ile başkalarını birlikte veya ayrı ayrı vekâletname ile yetkilendirmeye tevil, teşrik ve azle, ahzu kabza, ödeme yapmaya, para iadesi almaya, sözleşme imzalamaya genel Kurul kararı ile Yönetim Kurulu’nun yetkilendirilmesi ve kurulacak komisyona aşağıda isimleri belirtilen üyelerimizin kabul edilmesini; oylarınıza sunuyoruz.                                              

KOMİSYON ÜYELERİ

Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Bülent Zafer Şenli, Hüseyin Ali Malan, Serdar Çavuşoğlu, Firdevs Ezergül, Saffet Ursavaş, Erdal Sicimciler, Serkan Odabaş, Aydın Tatarloğlu, Mehmet Lambaoğlu, Avukat İbrahim Nalbant ve Dursun Çiçek

Önerge oylamaya sunuldu. Oylama 53 kabul oyu, 16 red oyu olup önerge oy çokluğu ile kabul edilerek yönetim kuruluna önergede belirtilen yetki verilmiştir.

 

b-    Bağımsız bölümlerin çatı üzerine isteyen üyelerimiz tarafından güneş enerjisi sistemlerinin kurularak elektrik elde edilmelerinin görüşülerek, oylanması

 

Atilla Çınar ve Hüseyin Malan söz alarak açıklamalarda bulundu. Bağımsız bölümlerin çatı üzerine isteyen üyelerin güneş enerjisi sistemlerinin kurabilmesi oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

 

c-    Spor kompleksinin zeminini sağlıklı hale getirilmesi için yeniden bir araştırma yapılarak, zemini insan sağlığı açısından uygun bir şekilde yapılmasının, görüşülerek oylanması

 

Atilla Çınar söz alarak açıklamalarda bulundu. Spor kompleksinin zeminini sağlıklı hale getirilmesi için yeniden bir araştırma yapılarak, zemini insan sağlığı açısından uygun bir şekilde yapılması oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

 

 

d-    Kooperatifimiz içerisinde beslenen evcil hayvanların (kedi, köpek vb.)sahipleri tarafından gerekli emniyet tedbirleri alınmasının, görüşülerek karara bağlanması maddesine geçildi. 

Atilla Çınar tarafından verilen önerge ile “Kooperatifimiz içerisinde beslenen tür ve cinsleri yasalarla belirlenmiş evcil hayvanların özellikle kedi, köpek v.b.hayvanların diğer şahıslara, kooperatif içersinde çevreye zarar vermelerini önlemek, hayvansal hastalıkların (Kuduz v.b.) yayılmasını önlemek için mevzuatın ön gördüğü veterinerlik kontrollerini yaptırmalarından, kooperatifimizin genel kurullarında bu hususla ilgili alınmış genel kurul kararları, 5237 sayılı TCK: 177. Maddesi “Hayvanların tehlike yaratacak şekilde serbest bırakılması“ maddesi Borçlar Kanunu, Belediyeler Kanunu bu hususla ilgili düzenlenmiş tüm yasalar çerçevesinde; hayvan sahiplerinin, önleyici, başkalarının zarara uğramasına mani olan her türlü fiziki koruyucu tedbirleri almaları, aksi halde besledikleri evcil hayvanların (Kedi, köpek v.b.) şahıslara ve çevreye verdikleri zararlardan kooperatif yönetimi ve çalışanları sorumlu olmayıp, tüm hukuki cezası ve tazminat sorumluluğu bu hayvanların sahiplerine ait olduğunu, oylarınıza sunuyoruz.

 

Oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

 

e-    Kooperatifin Ana Sözleşmesi’nin değişikliği ile Site İşletme Kooperatifine dönüştürülmesinin görüşülmesi, karara bağlanması ve gerekli işlemlerin yapılması için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesinin, karara bağlanması

 

Atilla Çınar Tarafından, Kooperatifin Ana Sözleşmesi’nin değişikliği ile Site İşletme Kooperatifine dönüştürülmesinin görüşülmesi, karara bağlanması, gerekli işlemlerin yapılması için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesini, Kooperatifler Kanunu, Ticaret Hukuku, Medeni Hukuk Kat Mülkiyet Kanunu ile ilgili Bakanlıklarımızın yapmış olduğu tüm düzenlemeler, kanunlar, Tüzükler, Yönetmelikler, genelgeler ile Ticaret bakanlığımızın Kooperatifler Genel Müdürlüğünce hazırlanmış olan gayrimenkul işletme kooperatifi Ana Sözleşmesi dikkate alınarak Ana Sözleşme değişikliği yapılarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvuru yapılmasını, Genel Kurul’u temsilen tüm kamu kurum ve kuruluşlarına başvuruları yapmaya, gerekli iş ve işlemleri takip ederek evrakları imzalamayı yetkilendirilmesi, konusunda önerge vermiştir.

Önerge Oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda önerge oybirliği ile kabul edilmiştir.

 

f-     Tahmini bütçenin mütarekesi, bütçenin uygulanmasında yönetim kuruluna yetki verilmesi, tahmini bütçedeki aylık kooperatif aidatlarının ve işletme giderinin ayrı ayrı belirlenmesi, gecikme zammı (Tazminat) Bedelinin yüzde kaç olacağının belirlenmesi ve nasıl uygulanacağının görüşülüp, oylanması maddesine geçildi.

 

Atilla Çınar tarafından;

“Ocak-Şubat 2022 ayları için ara ödeme yapılmayacağı,

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından hesabımıza yatan Atık su cezası iadesi olan anapara + faiz tutarı olan 61.331,74 TL’nin gerektiği zaman kullanılması için yönetim kuruluna yetki verilmesi,

Konutu olmayıp sadece kooperatif üyeliği olanlar Mart 2022’den itibaren 250,00 TL./Ay, aidat ödemeye devam edeceklerdir.

 Sadece konut tapusu olup, kooperatif üyeliği olmayanlar Mart 2022’den itibaren 400,00 TL/Ay işletme gideri ödemeye devam edeceklerdir.

Hem kooperatif üyeliği hem de konutu olanlar Mart 2022’den İtibaren 650,00 TL./Ay, olarak ödeyeceklerdir.

Geçmişten itibaren borçlu olan üyelerimize 14.06.2015 tarihinde yapılan Genel Kurul’da alınan kararına göre yürürlükteki yıllık temerrüt faizinin iki (2)  katı oranında gecikme zammı (tazminatı) alınması kararının geçerliliğini sürdürmesi,

Personel tazminatları için aidatlardan ayrılıp, fona aktarılan tutarın 10.00 TL olarak devam edilmesine 

Görüşülüp, oylanması ve karar alınmasını; arz ve talep ederim.” şeklinde önerge verilmiş olup önerge oylamaya sunulmuştur.

Oylama sonucunda önerge oybirliği ile kabul edilmiştir.

 

g-    Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı ücretlerinin tespiti ve oylanması maddesine geçildi.

 

“Aşağıda Yönetim, Denetim Kurulu üyelerine her ay için aylık net olarak,aşağıda yazılı tutarların verilmesi, ek zam yapılmaması konusunun görüşülmesini önerip, oya sunuldu.

 

Ödenmesi için Genel Kurulca görüşülerek karar verilmesini arz ve talep ederiz. Atilla Çınar tarafından yönetim kurulu ve denetim kurulu için huzur haklarının aynı kalmasını sözlü önerge sundu.

 

Alparslan Güney tarafından

 

Yönetim Kurulu Başkan  1.500TL (BinbeşyüzTürkLirası)aylık net.

Yönetim Kurulu II. Başkanı 1.000,00TL (BinTürkLirası) aylık net.

Yönetim Kurulu Muhasip Üye  1.250,00TL (BinikiyüzelliTükLirası) aylık net.

Denetim Kurulu her bir Üye  250,00TL (İkiyüzTürkLirası)  aylık net. Ödenmesi önergesi verildi

 

 

Alparslan Güney tarafından tarafından verilen Önerge oylamaya sunuldu. Oylama iki red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

h-    Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi.

 

Atilla Çınar tarafından Yeni seçilecek Yönetim kuruluna aşağıdaki isimleri bulunan üyelerin seçilmesi için önerge verilmiştir.

 

YÖNETİM KURULU  ASİL ÜYELERİ   

Atilla Çınar, Vedat Yalçın ve Aydın Kalay

YÖNETİM KURULU YEDEK  ÜYELERİ                   

Alparslan Güney, Murat Özbaykan ve Mustafa Güler

DENETİM KURULU ASİL ÜYELERİ

Deniz Coşkun Ursavaş ve Fisun Öztekin Malan

DENETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ

Seyf Ali Barlas ve Bekir Gökalp Göksel

Yönetim ve Denetim Kurulu üyelikleri ve görev sürelerinin sözlü olarak 2 yıl veya 3 yıl olması konusunda oylamaya sunuldu.

Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ve görev süresinin 2 (iki) yıl olması 14 oy ve 3 (üç) yıl olması 38 oy ile kabul edilmiş olup görev süresinin 3 (üç) yıl olması oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

8.Dilek ve temenniler ve kapanış maddesine geçildi.

 

Site içindeki yollara araç park edilmemesi ve park yeri olmayanların stadın önüne park edilmesi konusunda teklif verdi.

Hasan Ali Kütük ve arkadaşları tarafından otopark yolunun açılması ve ortak elektrik panelleri olmaması halinde bireysel yapılması önerildi.

Mehmet Lambaoğlu ve arkadaşları tarafından sokaklara isim verilmesi önerildi.

Ayten Sayar ve arkadaşları tarafından yukarı balkonların kapatılması önerdi.

Ahmet Uğurel ve arkadaşları tarafından giriş kapsı yapılması ve kooperatifin isim yazılmasını önerdi.

 

Yönetim kurulu başkanı söz alarak tüm dilek ve önerilerin görev süresinde uygulanabileceğini belirtti.

 

KAPANIŞ: Gündemde görüşülecek başkaca bir madde kalmadığından Genel Kurul tutanağı hazırda bulunan ortaklara anlaşılır bir şekilde okunduktan sonra itiraz edenin olmadığı görüldü ve toplantı saat 14.30 itibari ile Divan Başkanı tarafından sonlandırıldı. 13.02.2022

 

 

 

 

DİVAN BAŞKANI                                          DİVAN KÂTİBİ                                 

Hüseyin Ali Malan                                     Adem Soylu   

                                                          

 

 

 

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Şefik Adsız      Alper Cebeci

Sosyal Medya